Reklamační řád

Společnosti Educio s.r.o., IČ: 041 05 311, se sídlem Československé armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35224.

1 Podání reklamace (stížnosti)

1.1. Každý Uživatel je oprávněn podat reklamaci (stížnost) na poskytnutí služby Educio s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”), pokud služba nebyla provedena nebo pokud způsob provedení služby či úplata za ní neodpovídá uzavřené smlouvě, dalším podmínkám dohodnutým mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo pokud kterýkoli zaměstnanec Poskytovatele nebo osoba, která na základě pověření či smlouvy spolupracuje s Poskytovatelem na poskytnutí služby, jedná vůči Uživateli nečestně, nespravedlivě nebo neuctivě.

1.2. Uživatel je oprávněn podat Poskytovateli reklamaci:

  • osobně na adrese sídla společnosti v pracovní dny,
  • telefonicky na lince 724 782 336 v rozmezí 9:00 – 16:00 hodin,
  • písemně na adresu sídla Poskytovatele, na které má vedenou svoji příslušnou smlouvu s bankou či na adresu sídla Poskytovatele,
  • e-mailem podpora@educio.cz.

1.3. Při osobním nebo telefonickém podávání reklamace provedeném v souladu s odst. 2 nesmí žádný zaměstnanec Poskytovatele odmítnout přijetí reklamace, je však oprávněn postoupit přijetí reklamace jinému dostupnému zaměstnanci.

2 Náležitosti reklamace

2.1. Reklamace musí být podána tak, aby bylo zřejmé, kdo ji podává, co je předmětem reklamace. Poskytovatel ověří totožnost osoby (Uživatele), která reklamaci podává a její oprávnění disponovat s uživatelským účtem, ke kterému se reklamace vztahuje, a to důvěryhodným způsobem s ohledem na formu podávání reklamace podle čl. 1 odst. 2 Reklamačního řádu. Pokud se osoba podávající reklamaci odmítla podrobit identifikaci, nebyla schopna se i přes výzvu Poskytovatele identifikovat nebo není oprávněna nakládat s uživatelským účtem, ke kterému se reklamace vztahuje, pohlíží Poskytovatel na takovou reklamaci, jako by nebyla podána.

2.2. Uživatel je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Poskytovateli co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace, zejména je povinen sdělit, případně předat Poskytovateli informace, dokumenty či jiné doklady o chybném provedení služby, které Poskytovatel nemá k dispozici, nebo jejichž získání by bylo pro Poskytovatele nepřiměřeně náročné a vedlo by k zbytečnému prodlužování vyřízení reklamace.

2.3. Pokud reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 1 nebo 2, není Poskytovatel oprávněna reklamaci z tohoto důvodu odmítnout a je povinna bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem Uživatele o doplnění reklamace. Pokud Uživatel žádosti nevyhoví, je Poskytovatel oprávněn reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti. Jestliže nebude možné Uživatele zastihnout, je Poskytovatel oprávněn přiměřeně prodloužit dobu na vyřízení reklamace.

3 Povinnost součinnosti

3.1. Uživatel je povinen poskytnout v maximální míře Poskytovateli součinnost při zmenšování případných negativních důsledků chybného postupu Poskytovatele.

3.2. Uživatel je povinen podat reklamaci bezprostředně poté, co se o vzniku předmětu reklamace dozvěděl. Podá-li Uživatel reklamaci s časovým odstupem, přestože o vzniku reklamované skutečnosti věděl dříve, může Poskytovatel vztáhnout případnou náhradu škody k hodnotám, které byly platné v okamžiku, kdy se Uživatel o vzniku reklamované skutečnosti dozvěděl a mohl reklamaci bez zbytečného odkladu podat. Dokladem o zjištění vzniku předmětu reklamace Uživatelem je např. záznam o elektronickém zobrazení určitých skutečností (transakcí, kreditů, …) Uživatelem na portálu www.educio.cz, ze kterého byl vznik předmětu reklamace zřejmý.

3.3. Podá-li Uživatel bez řádného důvodu reklamaci více než jeden měsíc poté, co nastala reklamovaná skutečnost, je oprávněn požadovat po Poskytovateli škodu, jejíž výše bude Poskytovatelem stanovena k okamžiku, kdy Uživatel měl a mohl podat reklamaci. Požadavek na náhradu škody uplatněný po uplynutí jednoho měsíce poté, co nastala reklamovaná skutečnost, bude odmítnut.

4 Vyřízení reklamace

4.1. Každý Uživatel má právo na vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího podání. V odůvodněných případech však může Poskytovatel lhůtu prodloužit, o tom však musí Uživatele včas informovat.

4.2. V případech, kdy je vyžadována součinnost ze strany Uživatele, nezapočítává se doba poskytnutí součinnosti do doby vyřízení reklamace.

4.3. Kontaktní osobou pro vyřízení reklamace je pracovník oddělení Zákaznické podpory pověřený vyřizováním reklamací, tel. +420 724 782 336, e-mail: podpora@educio.cz.

4.4. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o způsobu vyřízení reklamace, a to formou dohodnutou s Uživatelem. Není-li s Uživatelem dohodnuto jinak, platí, že:

  • odpověď na reklamaci podanou elektronicky e-mailem, je Uživateli doručena rovněž elektronicky odpovídajícím způsobem. Odpověď je považována za doručenou v okamžiku jejího odeslání.
  • odpověď na reklamaci podanou osobně, písemně nebo telefonicky je Uživateli doručena písemně doporučenou zásilkou nebo zásilkou do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě, na jejímž základě byla reklamovaná služba poskytnuta, případně na jinou adresu výslovně uvedenou Uživatelem v reklamaci.

4.5. Nesouhlasí-li Uživatel se způsobem vyřízení reklamace, je oprávněn podat proti němu protest. Pro podání a vyřízení protestu platí přiměřeně to, co pro reklamaci. Podáním protestu se zakládá nová lhůta 30 dní pro jeho vyřízení, kterou je možné prodloužit za stejných podmínek jako při prodloužení lhůty na vyřízení reklamace. Vyřízení protestu jako opravného prostředku řeší pracovník pověřený jednatelem společnosti (Poskytovatele). Proti způsobu vyřízení protestu již Poskytovatel neposkytuje žádný opravný prostředek.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015.

Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru

© 2020 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz